RECENT BOOKS

DYNAMIC MANAGEMENT STRATEGY

Published 2018

My latest book in Swedish - Beyond Budgeting i praktiken, dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning - was published in September 2016 by Liber. After spending hours working up to its release, an English book on the topic was ready in November 2018. The book provides practical management innovation examples and I hope it will excite those interested in words like resilience, agile, performance, innovation, dynamics and sustainability. If you like the concept of Beyond Budgeting and Agile Manifesto I guarantee you’ll love this one as well.


The book was on of the Award-Winning Finalist in the Business: Management & Leadership category of the 2019 International Book Awards.

Cover finalist.JPG

BEYOND BUDGETING I PRAKTIKEN

September, 2016 in Swedish

Boken Beyond Budgeting i praktiken beskriver en styrmodell anpassad till en värld i ständig och snabb förändring. På många sätt bättre än den traditionella budgetstyrningen, som försvårar verksamhetsutveckling, är alltför statisk, skapar inlåsningseffekter och sammantaget hindrar bra prestationer. Boken är en vägledning med praktiska exempel från framgångsrika företag i olika branscher som på olika sätt släppt taget om den traditionella budgeten för att utveckla något annat – styrmodeller anpassade för deras verklighet.

beyond budgeting i praktiken.PNG

STÖRNINGARS KONSEKVENSER FÖR TILLVERKANDE FÖRETAGS EFFEKTIVITET

Hösten 1997

För många företag är ett grundläggande mål  att ge så hög ekonomisk avkastning som möjligt till ägarna av företaget, till en acceptabel (begränsad) risk. Hur de i detalj väljer att gå till väga för att förbättra avkastningen kan variera liksom den risk de utsätter sig för. I sin strävan efter att förbättra avkastningen försöker många företag göra förbättringar i sina logistiska system - de försöker förbättra effektiviteten utefter sina materialflöden. De förbättringar företag försöker göra resulterade på 80- och 90-talet i två trender. Trenden mot kundorientering, vilken har sitt ursprung i ökad global konkurrens samt ökade krav från företags kunder avseende leveranser i rätt tid, i rätt kvantitet, till rätt plats och till rätt kvalitet. Samt trenden mot ökad samordning (integration) mellan företag och funktioner i företag, vilken gjorts möjlig i samband med förbättrade informationssystem. Ökad avkastning kan uppnås genom att företag minskar sin kapitalbindning (kapitalrationalisering), minskar sina kostnader (kostnadsreducering) eller ökar sina intäkter {intäktsgenerering). För att ge önskad avkastning till sina ägare försöker de flesta företag upprätta olika planer men ofta för stort fokus på kapitalrationalisering. Avhandlingen visar hur företag med hjälp av simulering kan göra avvägningar i sin strävan att balansera intäkter, kostnader och kapitalbindning mot varandra.

diss KF.jpg